Proiect de hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 6422/19.01.2021;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând cont de prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994;
  • Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând seama de adresa nr. 105/2021 înregistrată la Primăria orașului Popești-Leordeni cu nr. 2840/19.01.2021 emisă de SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI cu privire la încheierea unui contract de sponsorizare cu SC ARIMEX SRL în valoare totală de 12.000 lei reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale clubului;
  • În baza art. 129, alin. (7), lit. f), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea SC ARIMEX SRL, în valoare totală de 12.000 lei reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI”, conform contractului de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește directorul general al clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI” să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. – Directorul General al clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI” va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat