Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+6E - CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI CONEXE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 7122/33/4F din 17.11.2020 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 18.08.2020 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 7122/33/4F din 17.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 814/08.01.2021, referatul de aprobare a Primarului orașului Popești Leordeni nr. 819/08.01.2021;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin.(l) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr.7/2011;
  • art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.136, alin.(l), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și art.196, alin.(l), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+6E - CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI CONEXE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Biruinței, f.nr., T55/7 - P27, P28 și P28/1, identificat cu nr. cadastrale 126830, pe terenul în suprafață 9.533 mp se află în proprietatea S.C. NOMAEXCLUSIVE CAPITAL SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 3044/17.09.2020.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat