Proiect de hotărâre
privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate înregistrat cu nr. 16779/29.03.2021 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului Orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr.16785/29.03.2021;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b); art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • prevederile art. 37 alin.(3) lit. a), art. 92 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • dispozițiile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT al Orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat