Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate nr. 15595/23.03.2021 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 15597/23.03.2021 și adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 4673/CD/2020, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2020 stabilit la nivelul orașului Popești-Leordeni, potrivit prevederilor OUG nr.63/2010;
 • În temeiul art.402, art.518 alin.(6), art.129 alin.(3) lit.c) și art.408 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, conform anexei nr. 1 și 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prevederile art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii, perioadă în care vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a art. 1.
 • Art. 3. – Prin grija Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT, conducătorii direcțiilor/serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, vor modifica și actualiza fișele de post, acolo unde se impune.
 • Art. 4. – În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei Hotărâri, Primarul orașului Popești-Leordeni va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 5. – În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul orașului Popești-Leordeni este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul și între compartimentele aparatului său de specialitate și între instituțiile publice din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare.
 • Art. 6. – (1) Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT și aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat