Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării lotului cu NC 117 360 ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 106/13441/27.06.2006

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare nr.12655/09.03.2021 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate nr. 12654/09.03.2021 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) art. 879 alin.(2) și (3), art. 880 alin. (1) din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • c) art. 132, art. 133, art. 134, art. 135 al Regulamentului de Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 9.07.2014;
  • d) art. 129 alin. (1), (2) lit. a) și c) coroborat cu alin. (6) lit. c), art. 136, art. 139 și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentația de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 117360, intabulat în Cartea Funciară nr. 117360 a localității Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește dl/dna ................., în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public pentru îndeplinirea formalităților de dezmembrare notarială a terenului cu număr cadastral 117360, precum și în fața Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov pentru efectuarea tuturor operațiunilor de publicitate imobiliară.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat