Proiect de hotărâre
privind derularea activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, privind derularea activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp;
  • Art. 2 alin. (1) lit. j), alin. (3) lit. d)^4 și art. 3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 144/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local);
  • Art. 4 alin. (2), (5) și (7) din Anexa la H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 355 și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă derularea activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” descrise în prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Activitățile propuse în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” sunt următoarele:
  (1) Elaborarea unui studiu de fezabilitate, studiu de trafic și a indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana”, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp, situat în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 181, nr. cadastral 102724, conform planului de amplasament din Anexa nr. 1, parte integrantă din această hotărâre;
  (2) Declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (construcție și teren aferent construcției) cu suprafața de 3.318,00 mp, situate în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 181, nr. cadastral 102724, pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana”, în conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, ulterior finalizării studiilor menționate la art. 2 alin. (2).
 • Art. 3. – Finanțarea achiziției serviciilor pentru realizarea studiului de fezabilitate, de trafic și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a costurilor aferente procedurii de expropriere pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana”, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov se va asigura din bugetul local.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștința publică prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat