Proiect de hotărâre
privind componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință,

 • Văzând:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 123 alin (1), art.129 alin.(1), art 129 alin.(2) lit.a), art.136 alin.1, art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Popești-Leordeni;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă organizarea a 4 comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local Popești-Leordeni, după cum urmează:
  • Comisia nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat.
  • Comisia nr. 2 - Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism.
  • Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate.
  • Comisia nr. 4 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură.
 • Art. 2. – Se nominalizează membrii comisiilor de specialitate 1-4 ale Consiliului Local Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire și comunicată public de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate și Secretarul General al orașului Popești-Leordeni.
Document semnat