Proiect de hotărâre
privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare cu numărul 36815/30.07.2020 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate cu numărul 36814/30.07.2020 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • Văzând:
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 94/31.08.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 18/01.02.2019;
 • În temeiul:
  • Art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) și cu alin. (7) lit. c), i) și j), art. 136 alin (1), art. 196 alin. (1). Lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă noile tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor conform Anexei numărul 1, care constituie parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. –Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat