Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de specialitate nr. 51272/17.10.2019 al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, din care reiese necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în baza art. 129, alin. (2), lit. a), art. 139, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local ai orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.
  • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat