Proiect de hotărâre
privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, ale orașului Popești-Leordeni, întocmite la 31.12.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanț) și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și de dezvoltare ale orașului Popești-Leordeni la 31.12.2018
 • având în vedere prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
 • având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
 • având în vedere Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile HCL nr. 88/07.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018;
 • având în vedere prevederile HCL nr. 9/22.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018, HCL nr.79/23.07.2018 privind aprobarea rectificării nr. 1, Dispoziției Primarului nr. 404/19.09.2018 privind aprobarea virării de credite bugetare, Dispoziției Primarului nr. 426/27.09.2018 privind aprobarea virării de credite bugetare, HCL nr. 116/1911.2018 privind aprobarea rectificării nr. 4 pe anul 2018;
 • luând act de:
  • expunerea de motive a Primarului înreg. cu nr. 21070/09.05.2019;
  • raportul de specialitate al directorului executiv înreg. cu nr.21068/09.05.2019 – raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 31.12.2018, înreg.sub nr.10882/18.02.2019 la DGRFP București-Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică (Anexa 3 la HCL);
  • notele explicative la bilanț( Anexa la raportul de specialitate);
  • procesul-verbal de afișare al prezentului proiect HCL , înreg. cu nr. ......;
 • în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local Popești-Leordeni înreg. cu nr. ......;
 • în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12), alin. (13), art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuția bugetului de venituri pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.12.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 12 la situațiile financiare), din care încasări din:
  • venituri din secț. funcționare = 42.022.212 lei
  • venituri din secț. dezvoltare = 13.579.200 lei
  • Total încasări = 55.601.412 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.12.2018, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, (anexa 13 la situațiile financiare), din care plăți efectuate pentru:
  • secțiunea de funcționare = 37.386.617 lei
  • secțiunea de dezvoltare = 13.411.292 lei
  • Total plăți = 50.797.909 lei
 • Art. 3. – Constată înregistrarea excedentului anului 2018 în sumă de 4.803.503 lei la data de 31.12.2018, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 4. – Aproba Situațiile financiare,respectiv bilanțul, încheiate la 31.12.2018, anexa nr. 3.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Ilfov, Instituției Primarului, Direcției economice și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului orașului, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro și pe cel al Ministerului Administrației și Internelor.
Document semnat