Proiect de hotărâre
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni, jud.Ilfov pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 19359/24.04.2019 și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 19360/24.04.2019;
 • în baza art.4 din Ordinul METCS nr. 5576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 • în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (2) și a art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
 • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b), d) coroborat cu alin. (4), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 1 si art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni, în anul școlar 2018-2019, aferent semestrului II, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:
  • 374 burse de merit, în cuantum diferențiat după cum urmează:
   • media 10 (zece) – 200 lei/lună, respectiv 10 burse;
   • media 9,50-9,99 – 150 lei /lună, respectiv 146 burse;
   • media 8,50-9,49 – 100 lei/lună, respectiv 218 burse;
   • 13 burse de merit ca urmare a obținerii locurilor I, II sau III la competițiile școlare județene în cuantum de 100 lei/lună
  • 8 burse de performanță în cuantum 150 lei/lună;
  • 60 burse de ajutor social în cuantum 100 lei/lună.
 • Art. 2. – Plata burselor va fi efectuată eșalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale aprobate.
 • Art. 3. – Primarul și Secretarul orașului Popești-Leordeni prin Serviciul Financiar, Buget, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat