Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU HALE DEPOZITARE ȘI BIROURI, AMENAJARE CIRCULAȚII, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 15.352/15/12F din 18.12.2018 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 18.12.2018 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 15.352/15/12F din 18.12.2018, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr.12.379/14.03.2019, expunerea de motive a Primarului orașului Popești Leordeni nr.12.385/14.03.2019;
 • ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), pct. 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU HALE DEPOZITARE ȘI BIROURI, AMENAJARE CIRCULAȚII, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, Șoseaua Olteniței, fn, T14-P233/29, LOT 1, nr. cadastral 113660, pe terenul în suprafață 25.001,00 mp aflat în proprietatea S.C. EURO EDIL INVEST SRL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2.412/31.10.2017 încheiat la UNNP-BN Nedelcu și Asociații.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat