Proiect de hotărâre
privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării a imobilului „Cămin Cultural”, a anexelor aferente și construirea Centrului Multifuncțional Oraș Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 11222/07.03.2019 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 11633/11.03.2019;
 • în temeiul prevederilor:
  • Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului României nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997;
  • art. 8 și art. 9, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 10, art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă scoaterea din funcțiune în vederea casării a imobilului „Cămin Cultural” situat în șoseaua Olteniței și identificat cu număr cadastral 117633, a anexelor aferente care figurează în HG nr. 93/2002, Anexa 32, poziția 2 și construirea Centrului Multifuncțional Oraș Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat si de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni, conform competentelor.
Document semnat