Proiect de hotărâre
privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere expunerea de motive a Primarului a orașului Popești-Leordeni nr. 10405/04.03.2019 și referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 10403/04.03.2019 din care reiese propunerea privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018;
  • ținând seama de prevederile art. 63 alin. (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborat cu art.45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se însușește Raportul primarului orașului Popești-Leordeni privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.
Document semnat