Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere: expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 18663/22.10.2018, raportul de specialitate înregistrat nr. 18662/22.10.2018 și adresa societății înregistrată cu nr. 18239/18.10.2018;
 • ținând seama de prevederile:
  • Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
  • Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile art.36 alin(4) lit a și lit. d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., pentru anul financiar 2018, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Art. 2. – S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției, prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, tuturor persoanelor interesate.
Document semnat