Proiect de hotărâre
privind aprobarea creditele de angajament, destinate obiectivului de investiții „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AFERENTA PROIECTULUI AMENAJARE/MODERNIZARE/REALIZARE TRAMĂ STRADALĂ ȘOSEAUA OLTENIȚEI, ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI” în perioada 01.01.2019-31.12.2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni:

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 13533/11.09.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 13532/11.09.2018;
  • în baza:
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă creditele de angajament, destinate obiectivului de investiții „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AFERENTA PROIECTULUI AMENAJARE/MODERNIZARE/REALIZARE TRAMĂ STRADALĂ ȘOSEAUA OLTENIȚEI, ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI” în perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția Economică, și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni, Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul Investiții Tehnic și Urmărire Contracte.
Document semnat