Hotărâre
privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și aplicarea unor măsuri contravenționale și/sau tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești-Leordeni cu autovehicule de orice tip

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, înregistrat sub nr. 20658/18.04.2023;
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 20754/18.04.2023;
  • Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 27151/15.05.2023, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr.27750/17.05.2023, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.28144/18.05.2023 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.27756/17.05.2023;
 • Luând în considerare Amendamentul depus de domnul consilier local Pavel Șutru și înregistrat sub nr. 27573/16.05.2023;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) art.3 alin.1 lit. i), art.8 alini, art.27 alin. 1-3 și art.28 lit a) precum și în concordanță cu art. 27 din Legea 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) OG 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
  • c) art. 129, alin.(1), (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă Metodologia de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și aplicarea unor măsuri contravenționale și/sau tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești-Leordeni cu autovehicule de orice tip conform Anexelor (1-13), care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 3.– Începând cu data aprobării prezentei, HCL nr. 127/25.10.2022, precum si orice alte dispoziții contrare, își încetează aplicabilitatea.
 • Art. 4.– Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

p. Secretar general al orașului,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 75 din 18.05.2023

Document semnat