Hotărâre
privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de interes local

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, înregistrat sub nr. 1715/11.01.2023;
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 1717/11.01.2023;
  • Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr.l889/12.01.2023, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 1890/12.01.2023, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 1891/12.01.2023 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 1892/12.01.2023;
 • Luând în considerare:
  • a) Adresa transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov înregistrată de Primăria Orașului Popești-Leordeni sub nr. 1154/10.01.2023;
  • b) Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni cu numărul 48/18.05.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;
  • ul
  • În temeiul:
   • a) Ordonanței de Urgență nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • b) Regulamentului CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a regulamentelor CEE nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului;
   • c) Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (1) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

  Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1. – Se aprobă împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama orașului Popești-Leordeni, în calitate de autoritate locală competentă, să înființeze, organizeze, exploateze, monitorizeze, gestioneze și după caz, să modifice, în comun, serviciul public de transport feroviar de interes local.
  • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) vor duce la îndeplinire prezenta.
  • Art. 3. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

  Președinte de ședință,
  Șutru Pavel

  Secretar general al orașului,
  Ichim Margareta

  Hotărârea nr. 8 din 12.01.2023

Document semnat