Hotărâre
privind modificarea HCL 156 din 21.12.2022, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei (din care 101.193.009,69 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de până la 48.806.990,31 suma formată din sold actual 45.602.483,71 lei și fond disponibil 3.204.506,60 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale)

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 1521/11.01.2023;
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 1524/11.01.2023;
  • Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 1859/12.01.2023, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 1860/12.01.2023, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 1861/12.01.2023 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 1862/12.01.2023;
 • Luând act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
 • În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – Se modifică art.2 al HCL nr. 156/21.12.2022, după cum urmează:
  „Art. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face după cum urmeaza:
  a) 101.193.009,69 lei din suma de 150.000.000 lei va fi folosita pentru asigurarea finanțării proiectelor de investitii de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  b) Diferența in valoare de până la 48.806.990,31 lei va fi folosită după cum urmeaza:
  Refinantarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română SA, conform contractului de credit nr. 20200831741/02.09.2020 și a actelor adiționale ulterioare (soldul existent este 45.602.483,71 lei și fond disponibil 3.204.506,60 lei).”
 • Art. 2. – Restul prevederilor din HCL 156/21.12.2022 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Orașului Popești-Leordeni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Popești-Leordeni și Prefectului Județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 7 din 12.01.2023

Document semnat