Hotărâre
privind aprobarea proiectului Grădinița de vară în unitățile de învățământ selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai USR Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 69660/19.12.2022;
  • Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 69668/19.12.2022;
  • Raportul de specialitate al Direcției Educație și Sănătate Publică înregistrat sub nr. 71245/27.12.2022;
  • Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 25/03.01.2023, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 9/03.01.2023, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 71837/29.12.2022 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 72030/30.12.2022;
 • În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – Se aprobă desfășurarea proiectului Grădinița de vară, în cadrul unităților de învățământ Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 și Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 din localitatea Popești-Leordeni, în perioada iulie - august 2023, conform Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar necesar pentru plata cheltuielilor de personal implicat în proiectului Grădinița de vară, pentru următoarele categorii de personal:
  a) Personal didactic (Profesori învățământ preșcolar, educatoare) - 150 Ron net/normă de încadrare/zi;
  b) Personal didactic auxiliar (Administrator) - 100 lei net/și/normă de încadrare;
  c) Personal nedidactic - 70 lei net/și/normă de încadrare.
 • Art. 3. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor cu materialele igienico-sanitare, în cuantum de 20 Ron/lună/copil și materialele didactice, în cuantum de 100 Ron/lună/copil, pentru desfășurarea proiectului Grădinița de vară.
 • Art. 4. – Suma de 142.730 Ron alocată din bugetul local pentru acest proiect poate fi majorată în funcție de numărul cererilor de înscriere a copiilor în proiectul Grădinița de vară.
 • Art. 5. – Primarul Orașului Popești-Leordeni, Direcția Educație și Sănătate Publică și conducerile unităților de învățământ preșcolar menționate la Art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 6. – (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
  (2) Comunicarea prezentei hotarari către unitățile de învățământ preșcolar va fi comunicată prin grija Direcția Educație și Sănătate Publică.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 6 din 4.01.2023

Document semnat