Hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

 • Având în vedere:
 • Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 68995/15.12.2022;
 • Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 68999/15.12.2022;
 • Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 71459/27.12.2022, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 71461/27.12.2022, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 71464/27.12.2022 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 71468/27.12.2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
  • Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare;
  • Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pentru anul financiar 2022, conform anexei nr. 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 5 din 4.01.2023

Document semnat