Hotărâre
cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+2E+3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

 • Având în vedere:
  • Avizul favorabil nr. 17882/17/9F din 24.11.2022 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism ajudețului Ilfov, întrunită în ședința din data de 11.10.2022;
  • Avizul arhitectului șef nr. 17882/17/9F din 24.11.2022:
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului și Cadastru înregistrat sub nr. 65.658 din 06.12.2022;
  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni nr. 67463 din 08.12.2022;
  • Raportul de avizare al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 71467/27.12.2022;
 • Cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect este prevăzut la art.139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza voturilor exprimate, respectiv 19 voturi „abținere” din 19 consilieri locali în funcție, nu s-a întrunit majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+2E+3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” amplasat în orașul Popești-Leordeni, Popești-Leordeni, strada Astrelor, fnr. (De 892, T 53/3, P 44, 45, 46, 47), nr.cadastale 108446, 108447, 118718, 106262 în suprafață de 2.060,00 mp este în proprietatea S.C. Arhitect Evolutions S.R.L. conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. terenul în suprafață de 2.060,00 mp este în proprietatea domnilor [date cu caracter personal (persoană fizică)] conform contractului de partaj autentificat sub nr.1100 din data de 08.07.1998 încheiat la BNP Smântână-Poenaru Mihail și a certificatului de moștenitor nr.07 din data de 12.04.2019 încheiat la UNNP BIN Achim Florina Loredana cu sediul în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, prin neîndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 2. – Secretarul General al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar General al orașului,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 2 din 4.01.2023

Document semnat