Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2021

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 65135/15.12.2021, referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 65137/15.12.2021 precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 65670/16.12.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 65671/16.12.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 65672/16.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 65673/16.12.2021;
  • Luând în considerare amendamentul depus de domnul consilier local Ion Alexandru, înregistrat sub nr.66527/21.12.2021;
  • În baza prevederilor Legii, nr. 273/2006, cu modificările completările ulterioare;
  • În temeiul Legii nr. 15/08.03.2021 privind Bugetul de stat pe anul 2021 și în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 3 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2021, ce constă în virări de credite, cu o influență pozitivă de 1.356.900 lei la Secțiunea funcționare si dezvoltare, conform anexei nr. 1 (Buget de venituri și cheltuieli) si anexei nr. 2 (Lista de investiții) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Celelalte anexe ale Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al Orașului Popesti-Leordeni pe anul 2021 rămân neschimbate.
  • Art. 3. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija Secretarului General UAT.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 114 din 21.12.2021

Document semnat