Hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL FORMAT DIN 8 (opt) HALE DEPOZITARE P, 2 (două) HALE ANDOCARE P, SPAȚII TEHNICE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 11042/21/1OF din 06.12.2021 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 25.11.2021, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 63939/10.12.2021, referatul de aprobare a Primarului orașului Popești Leordeni nr. 63941/10.12.2021, precum și raportul de avizare nefavorabil al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice si de arhitectură), înregistrat sub nr. 64030/10.12.2021;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulteriore;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011 ;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL FORMAT DIN 8 (opt) HALE DEPOZITARE P, 2 (două) HALE ANDOCARE P, SPAȚII TEHNICE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, De 515, T24 - P516/1/1 și P516/1/2, identificat cu nr. cadastral 6217, pe terenul în suprafață de 70.000,00 mp se află în proprietatea d-lui xxxxxxxxxxx conform contractului de partaj autentificat sub nr. 193/12.02.2018 încheiat la SPN Marincaș Eugen și Teodosiu Ana.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni si Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 112 din 16.12.2021

Document semnat