Hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale înregistrat sub nr. 61223/25.11.2021, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 61222/25.11.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 64000/10.12.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 64022/10.12.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 64015/10.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 64028/10.12.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
  • articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  • art. 87 alin.(3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), alin. (3) și alin. (8), art. 139 alin. (3) lit c) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
  • art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 6 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;
  • art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
  • Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018;
  • Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 59/29.05.2015 privind stabilirea zonelor la nivelul orașului Popești-Leordeni.;
 • Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul orașului Popești-Leordeni este localitate de rang III;
 • Întrucât rata inflației pentru anul 2020 are o valoare pozitivă, respectiv 2,6% conform comunicatului Institutului Național de Statistică din data de 14 ianuarie 2021, publicat atît pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cât și pe cel al Ministerului Finanțelor Publice;
 • Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, precum si asigurarea necesității de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte
 • Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local și care a făcut obiectul:
  a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.ppl.ro;
  b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), alin. (3) și alin. (8) și ale art. 139 alin. (1) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2022 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
  a. Anexa I - Impozitul / Taxa pe clădiri;
  b. Anexa II - Impozitul / Taxa pe teren;
  c. Anexa III - Impozitul pe mijloacele de transport;
  d. Anexa IV - Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor;
  e. Anexa V - Taxă pentru servicii de reclamă și publicitate;
  f. Anexa VI - Impozitul pe spectacole;
  g. Anexa VII - Alte taxe locale
  h. Anexa VIII - Sancțiuni
  i. Anexa IX - Taxe speciale;
  j. Anexa X - Regulament privind stabilirea taxelor speciale;
  k. Anexa XI - Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
  Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile de bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile de bani sunt mai mari sau egale cu 50 de bani, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 litera n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin HG. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 2. – Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și auto datorate pe întregul an de către persoanele fizice/juridice, se acordă bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
  a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, de 10 %;
  b) în cazul impozitului/taxei pe teren, de 10 %;
  c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 10 %.
 • Art. 3. – Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 se stabilește după cum urmează:
  a) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20 % din cota de impozit propusă;
  b) în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adiționala este de 20 % din cota de impozit propusă;
  c) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota adiționala este de 20 % din cota de impozit propusă;
 • Art. 4. – Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire, în cazul persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2022, se respecta delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 59/2015.
 • Art. 5. – Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021, mai mici de 40 lei, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de către debitori.
 • Art. 6. – Neplata la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligațiilor impuse se instituie sancțiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.
 • Art. 7. – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.
 • Art. 8. – Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale din Anexa X, conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Art. 9. – Taxele judiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local al orașului Popești-Leordeni sunt reglementate și stabilite conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2013, precum și a actelor normative subsecvente în vigoare.
 • Art. 10. – Contravențiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) din Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se sancționează astfel:
  a) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a), cu amendă de la 79 lei la 315 lei, iar cele prevăzute la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 315 lei la 785 lei;
  b) Contravenția prevăzută la alin. (4) cu amendă de la 366 lei la 1782 lei;
 • Art. 11. – Taxele judiciare de timbru care se fac venit la bugetul local al orașului Popești-Leordeni sunt reglementate și stabilite conform dispozițiilor O.U.G nr. 80/2013 și actelor normative subsecvante în vigoare.
 • Art. 12. – Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile O. G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 13. – Anexele I-XI fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 14. – Prezenta hotărâre intră în vigoare Ia data de 1 ianuarie 2022.
 • Art. 15. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.
 • Art. 16. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției Impozite și Taxe Locale și tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Primăriei orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 111 din 16.12.2021

Document semnat