Hotărâre
cu privire la aprobarea înscrierii proiectului „Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Popești-Leordeni” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și întocmirii documentației necesare solicitării finanțării

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 61668/02.12.2021, referatul de aprobare al consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 61672/02.12.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 63525/09.12.2021, precum raportul de avizare al comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 63999/10.12.2021, raportul de avizare nefavorabil al comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 64020/10.12.2021, raportul de avizare nefavorabil al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 64014/10.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 64027/10.12.2021;
 • Luând în considerare Amendamentul domnului consilier local Alexandru Ion, înregistrat sub nr. 65667/16.12.2021;
 • În baza:
  • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;
  • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă înscrierea Orașului Popești-Leordeni și depunerea dosarului de finanțare în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza localității Popești-Leordeni”.
  (2) Se aprobă amplasamentele pentru realizarea stațiilor de reîncărcare în cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza localității Popești-Leordeni” (conform Anexa nr. 1):
  • Piața Sf. Maria nr. 1 - parcarea din fața instituției Primăriei orașului Popești-Leordeni;
  • Parcarea care face parte din obiectivul Parc și Parcare supraterană Dr. Fermei 91F, pe parcela identificată cu NC 105115;
  • Parcarea aferentă Stadionului din Popești-Leordeni (Str. Leordeni nr. 116).
  • Str. Popești Vest - parcarea aferentă Pasarelei Popești-Vest;
  • Str. Drumul Fermei nr. 32.
  (3) Pentru fiecare amplasament se va lua în calcul asigurarea unui număr minim de două puncte de reîncărcare (numărul poate fi diferit pentru fiecare amplasament).
 • Art. 2. – (1) Se aprobă întocmirea studiilor de fezabilitate, precum și a celorlalte documentații aferente proiectului propus și necesare în cadrul dosarului de finanțare.
  (2) Cheltuielile necesare pentru întocmirea documentației prevăzute la Art. 3 alin. (1) se suportă din bugetul local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – În vederea asigurării înscrierii proiectului propus în cadrul Programului, întocmirii documentației aferente acestuia și depunerii dosarului de finanțare se vor respecta condițiile și procedurile stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu în Ghidul de finanțare a „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1962/2021.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul compartimentelor de specialitate va demara procedura înscrierii proiectului propus în cadrul Programului derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, întocmirii și aprobării documentației aferente dosarului de finanțare al acestuia.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 110 din 16.12.2021

Document semnat