Hotărâre
cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 9741/31/5F din 10.11.2021 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 10.08.2021 și avizul arhitectului șef nr. 9741/31/5F din 10.11.2021, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 58749/24.11.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 60880/24.11.2021, precum și raportul de avizare nefavorabil al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 64025/10.12.2021;
 • Cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect este prevăzut la art 139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza voturilor exprimate, respectiv 8 voturi pentru și 11 abțineri, din 19 consilieri locali în funcție, nu s-a întrunit majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulteriore;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011 ;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se respinge proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI ” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Astrelor, f.nr. ( T53/3, P 57, P 58) nr.cadastal 117.874 în suprafață de 976,00 mp este în proprietatea domnului xxxxxxxx conform actului de alipire autentificat sub nr. 2614/14.04.2016 încheiat la SPN CONCORDIA cu sediul în București, sector 3, prin neîndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..
 • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 108 din 16.12.2021

Document semnat