Hotărâre
prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiective de investiții din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice înregistrat sub nr. 57762/09.11.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 60945/25.11.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61498/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 61502/29.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 61506/29.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 61510/29.11.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr.343/2017 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații;
  • Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și instalații;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reparații și modernizare infrastructură stradă în orașul Popești-Leordeni - str.Sfantul Ioan în regim de urgență, conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare“ având valoarea finală a lucrărilor executate de 578.958,29 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 62587/31.12.2020 ce constituie Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reparații și modernizare infrastructură sistem rutier pe șoseaua Olteniței între strada Bărăganului și strada Taberei în regim de urgență, conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare11, având valoarea finală a lucrărilor executate de 747.690,84 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 62586/31.12.2020 ce constituie Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier - strada Laurențiu Raiciu“, având valoarea finală a lucrărilor executate de 1.224.315,68 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 1917/14.01.2021 ce constituie Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier - strada Leordeni”, având valoarea finală a lucrărilor executate de 12.557.020,19 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 22656/03.03.2021 ce constituie Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier - strada Oituz“, având valoarea finală a lucrărilor executate de 737.440,51 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 1921/14.01.2021 ce constituie Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 6. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații la infrastructura sistem rutier pe strada Drumul Fermei”, având valoarea finală a lucrărilor executate de 2.515.093,42 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 23291/04.05.2021 ce constituie Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 7. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier - strada Orizontului11, având valoarea finală a lucrărilor executate de 621.547,17 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 29702/09.06.2021 ce constituie Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 8. – Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier - strada Olteniței 16“, având valoarea finală a lucrărilor executate de 276.120,22 ron cu T.V.A, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 29708/09.06.2021 ce constituie Anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 9. – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia.
 • Art. 10. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 105 din 6.12.2021

Document semnat