Hotărâre
pentru aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Poliție Locală înregistrat sub nr. 60468/23.11.2021 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 60471/23.11.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61497/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 61501/29.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 61505/29.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 61509/29.11.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
  • O.G. nr. 21/2002 modificată și completată, privind gospodărirea localităților urbane și rurale
  • Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;
  • Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
  • O.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 80/2002, privind regimul contravențiilor;
  • O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 90/09.09.2019;
 • În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Normele privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni și Direcția Poliție Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 90/09.09.2019 pentru aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos.
 • Art. 4. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor legale, prin grija Secretarului General UAT.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 104 din 6.12.2021

Document semnat