Hotărâre
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat, înregistrat sub nr. 54636/25.10.2021, Referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 54637/25.10.2021, precum și precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61496/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 61500/29.II.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 61504/29.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 61508/29.11.2021;
 • Luând în considerare:
  a) Hotărârea Consiliului Local nr. 44/27.04.2021;
  b) Sentința civilă nr. 2122/2015 și de Decizia nr. 2758/A din 17.07.2017 și Raportul Expertiză Tehnică privind cauza dosarului cu numărul 2760/1748/2014;
 • În conformitate cuprevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • art. 551 pct. (8), art. 866, art. 871- 873 din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (1), (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), art.136, art. 139 și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 103 din 6.12.2021

Document semnat