Hotărâre
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT, înregistrat sub nr. 58895/16.11.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 58897/16.11.2021 și, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61493/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 59917/22.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 60364/23.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 60444/23.11.2021;
 • Ca urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Ilfov cu nr.4055/CD din 28.04.2021 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul orașului Popești-Leordeni potrivit OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 • Luând în considerare amendamentul depus de domnul consilier local Constantin Mitran, înregistrat sub nr. 62370/06.12.2021, ca urmare a adresei emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrata sub nr. 61426/26.11.2021;
 • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129 alin. (3) lit. c), art. 402, art. 408 și art. 518 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni conform Anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – În termen de 30 de zile de la aprobare, vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri.
 • Art. 3. – Prin grija Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT, conducătorii direcțiilor/serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, vor modifica și actualiza fișele de post, acolo unde se impune.
 • Art. 4. – În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei Hotărâri, Primarul orașului Popești-Leordeni va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 5. – În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul orașului Popești-Leordeni este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări de funcții publice și contractuale în cadrul și între compartimentele aparatului său de specialitate și între instituțiile din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, cu respectarea numărului total de posturi aprobate, a normelor legale în vigoare, fară a afecta fondul de salarii și în limita bugetului aprobat.
 • Art. 6. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 32/22.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – (1) Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT, conducătorii direcțiilor/serviciilor și aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică, a prezentei hotărâri se vor face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului general UAT.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 100 din 6.12.2021

Document semnat