Hotărâre
privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni în semestrul I al anului școlar 2021-2022

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Educație înregistrat sub nr. 58623/15.11.2021, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 58624/15.11.2021, precum și rapoartele de avizare ale; comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-fmanciare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61492/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 59916/22.11.2021;
 • Luând în considerare:
  • Adresa Liceului Teoretic „Radu Popescu” către Primăria orașului Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 55328/27.10.2021;
  • Adresa Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu” către Primăria orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 54463/22.10.2021;
  • Adresa Școlii Gimnaziale nr. 3 către Primăria orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 55909/01.11.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației;
  • Ordinului M.E.C.T.S nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022;
  • Hotărârii Guvernului României nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;
 • În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă un număr de 475 burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:
  • 8 burse de performanță, în cuantum de 300 lei/lună.
  • 390 burse de merit în cuantum diferențiat după cum urmează:
   • media generală 10,00 în număr de 11 burse, în cuantum de 300 lei/lună;
   • media generală 9,50-9,99 în număr de 144 burse, în cuantum de 150 lei/lună;
   • media generală 8,50-9,49 în număr de 235 burse, în cuantum de 100 lei/lună.
  • 1 bursă de studiu, în cuantum de 150 lei/lună.
  • 76 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei/lună.
 • Art. 2. – Plata burselor se face din bugetul local prin Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Serviciul Financiar Buget și Directorii unităților de învățământ.
 • Art. 4. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 99 din 6.12.2021

Document semnat