Hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 55619/28.10.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 55622/28.10.2021, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 56447/03.11.2021;
 • Luând în considerare adresa Inspectoratul Școlar Județean Ilfov nr. 17074/27.10.2021, înregistrat la sediul Primăriei Popești-Leordeni sub nr. 55554/28.10.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii educației naționale nr. 1/2011;
  • OMEN nr. 4597/2021 din 6 august 2021pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;
 • În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, câte unul pentru fiecare unitate de învățământ de stat, după cum urmează:
  • Liceul Teoretic „Radu Popescu”- Silviu CAZACU;
  • Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” - Florin Radu Virgil STAN;
  • Școala Gimnazială nr. 3 - Pavel ȘUTRU.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și unitățile de învățământ de stat.
 • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 97 din 4.11.2021

Document semnat