Hotărâre
privind asocierea orașului Popești-Leordeni–Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de alimentare cu apă, rețea de canalizare și refacere parte carosabilă strada Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 55202/27.10.2021, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești- Leordeni înregistrat sub nr. 55204/27.10.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 56002/01.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 56444/03.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 55888/01.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 56072/01.11.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Art. 35 alin (1) din Legea nr273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă asocierea între orașul Popești-Leordeni-Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes pubfic „Lucrări de alimentare cu apă, rețea de canalizare și refacere parte carosabilă strada Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni” în valoare totală de 3.744.949,41 lei cu TVA.
  (2) Pentru finanțarea investiției de interes public menționată la alin. (1) în valoare totală de 3.744.949,41 lei cu TVA, se aprobă contribuția orașului Popești-Leordeni-Consiliul Local oraș Popești -Leordeni cu un procent de 10% din valoarea lucrărilor din bugetul local al orașului Popești-Leordeni(374.494,941eicu TVA) iar contribuția Județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov va fi un procent de 90% din valoarea lucrărilor (3.370.454,471ei cu TVA).
 • Art. 2. – Se împuternicește domnul Petre IACOB, în calitate de primar al orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov, să semneze contractul de asociere încheiat între orașul Popești-Leordeni–Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 95 din 4.11.2021

Document semnat