Hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 30.602 LEI pentru perioada 03.12.2020-31.12.2021, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.354 LEI/lunar

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat sub nr. 60668/17.12.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 60667/17.12.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 61393/21.12.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 60995/18.12.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 61420/21.12.2020;
 • Ținând seama de adresa nr. 1115/17.12.2020 înregistrată la Primăria orașului Popești-Leordeni cu nr. 60649/17.12.2020 aparținând SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI referitor la încheierea unui contract de sponsorizare cu SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTILEORDENI, în valoare de 30.602 LEI pentru perioada 03.12.2020-31.12.2021, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.354 LEI/lunar;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994;
  • b) Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza art. 129, alin. (7), lit. f), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 30.602 LEI pentru perioada 03.12.2020-31.12.2021, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.354 LEI/lunar, conform contractului de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește directorul general al clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI” să semneze contractul de sponsorizare.
 • Art. 3. – SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL și Directorul General al clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI” vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 113 din 23.12.2020

Document semnat