Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2020 și 30.09.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 55291/12.11.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 55231/12.11.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 56645/23.11.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 56230/19.11.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 56228/19.11.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 56333/20.11.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • HCL nr. 139/16.12.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
  • HCL nr. 17/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
  • art. 155 alin. (1) lit. c) precum și ale art. 139 alin. (1), alin. (3) lit .a), art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de dezvoltare la 30.06.2020 și 30.09.2020 conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 12 la situațiile financiare), din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 30.06.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare -47.431.597 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare -18.032.590 lei
   • Total încasări 30.06.2020 = 65.464.187 lei
  • Execuția bugetului de venituri la 30.09.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare -65.812.931 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare -48.388.456 lei
   • Total încasări 30.09.2020 = 114.201.387 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 30.06.2020 și 30.09.2020, conform anexei nr. 3, anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, (anexa 13 la situațiile financiare), din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 30.06.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare -34.598.237 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare -18.003.816 lei
   • Total plăţi 30.06.2020 = 152.602.053 lei
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 30.09.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare -51.187.149 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare -48.377.001 lei
   • Total plăţi 30.09.2020 = 99.564.150 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea excedentului în suma de 12.862.134 lei la data de 30.06.2020 și a excedentului în suma de 14.637.237 lei la data de 30.09.2020 ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov, Instituției Primarului, Serviciului Financiar Buget și se aduce la cunoștință publică prin aportul Secretarului General UAT, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 110 din 23.12.2020

Document semnat