Hotărâre
privind respingerea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al Grupului Consilierilor Locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 52316/27.10.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat sub nr. 52318/27.10.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 56222/19.11.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 56229/19.11.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 56226/19.11.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.56243/19.11.2020;
  • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS, elaborată în baza art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza amendamentului propus de către Grupul Consilierilor Alianței USR-PLUS înregistrat sub nr. 61811/23.12.2020;
  • În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (3), lit. a), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se respinge Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată către Instituția Prefectului județului Ilfov, Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, prin grija Secretarului General UAT, și va fi adus la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 109 din 23.12.2020

Document semnat