Hotărâre
privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară înregistrat sub nr. 53889/05.11.2020, prin care se propune aprobarea stabilirii și organizării comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 53890/05.11.2020;
  • Ținând seama de prevederile:
    • Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 40/03.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;
    • Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 124, art. 125, art. 126, art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
  • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform prevederilor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 106 din 12.11.2020

Document semnat