Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 53885/05.11.2020 și referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 53886/05.11.2020;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier Cazacu Silviu.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 105 din 12.11.2020

Document semnat