Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Sistematizare rutiera verticala/orizontala în Orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 44359/11.09.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 44360/11.09.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 44695/15.09.2020;
 • În baza prevederilor:
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare rutiera verticala/orizontala în orașul Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 101 din 15.09.2020

Document semnat