Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate ai Serviciului Financiar Buget înregistrat su nr. 43510/08.09.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 43517/08.09.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 44288/11.09.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 44289/1 L09.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 44290/1 L09.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 44291/11.09.2020;
 • În baza amendamentului propus de către consilierii locali ai orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr.44809/15.09.2020;
 • Luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 7 și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 5 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, ce constă în virări de credite bugetare între capitole, articole de venituri cât și între capitole, subcapitole, articole la partea de cheltuieli, cu o influență pozitivă de +18.752.434 lei formata din +4.950.853 lei la secțiunea de funcționare și o influență pozitiva de +3.801.581 lei (din care 13.630.577 lei lista de investiții primărie și +171.004 lei lista de investiții școli), conform anexei nr. 1 (Buget de venituri și cheltuieli) și anexei nr. 2 Lista de investiții ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Bugetul local propriu rectificat nr. 5 al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, este în sumă totală de 200.754.134 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (anexa 1).
  • Cheltuielile bugetului local sunt detaliate și redistribuite pe secțiuni astfel:
   • secțiunea de funcționare = 104.276.639 lei
   • secțiunea de dezvoltare = 96.477.495 lei
 • Art. 2. – Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), respectiv bugetul rectificat nr. 5 al Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local (anexa 3 B ), astfel:
  • venituri totale = 3.129.650 lei,
  • cheltuieli totale, din care: = 3.129.650 lei
   • cheltuieli de funcționare = 3.051.650 lei,
   • cheltuieli de dezvoltare = 78.000.
 • Art. 3. – Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției finanțate din venituri proprii, rămâne neschimbat ca sume atât la partea de venituri cât la cea de cheltuieli.
 • Art. 4. – Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Popești Leordeni pe anul 2020 este suplimentat la sursa C Credite interne în urma contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.454.934 lei aprobata de către Ministerul Finanțelor Publice pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
 • Art. 5. – Bugetul local de venituri și cheltuieli este suplimentat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 aferent contractului de finanțare nerambursabila în vederea implementării Proiectului privind Construirea corp nou Școala Gimnaziala „Ioan Bădescu”, Orașul Popești Leordeni în suma maxima de 21.275.807,10 lei, din care rambursarea aferenta anului 2020 este în valoare de 7.500.000 lei.
 • Art. 6. – Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni, rectificarea nr.5 pe anul 2020 conform următoarelor anexe:
  • Anexa 1: Bugetul local propriu inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, rectificat nr. 5
  • Anexa 2: Lista detaliata a obiectivelor de investiții pe anul 2020, rectificată nr. 5
  • Anexa 3: Bugetul instituțiilor publice finanțate din credite interne pe anul 2020 rectificat nr 5
  • Anexa 3A: Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E), rectificată nr. 5
  • Anexa 3B: Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate din venituri proprii si subvenții (sursa G), rectificat nr.5 , respectiv bugetul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local
  • Anexa 4: Sinteza bugetului general consolidat al orașului Popești-Leordeni în anul 2020, rectificată nr. 5
  • Anexa 5: cheltuieli de personal pe anul 2020, rectificat nr. 5
  • Anexa 6: Buget solicitat de unitățile de învățământ, rectificat nr. 5
 • Art. 7. – Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 8. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului orașului Popești-Leordeni tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 100 din 15.09.2020

Document semnat