Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice şi Investiții înregistrat sub nr. 43943/10.09.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr. 43953/10.09.2020, precum şi raportul de avizare al comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerţ, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr. 44283/11.09.2020;
 • În baza:
  • a) Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • b) Legii 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
  • c) Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • d) Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • e) Prevederilor art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art.129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii" conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești- Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 98 din 15.09.2020

Document semnat