Hotărâre
privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr.41545/27.08.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr.41546/27.08.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr.44277/11.09.2020, comisiei nr.2 (comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 44278/11.09.2020, comisiei nr.3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relații cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr.44279/11.09.2020 și al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr. 44280/11.09.2020;
 • Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.94/31.08.2018 și Hotărârea Consiliului Local nr.18/01.02.2019;
 • în temeiul:
  • a) Art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările- ulterioare;
  • c) Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • d) Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • e) art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) și cu alin. (7) lit. c), i) și j), art.136 alin. (1), art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă noile tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor conform Anexei numărul 1, care constituie parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 95 din 15.09.2020

Document semnat