Hotărâre
privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 672 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciul Achiziții Publice şi Investiții înregistrat sub nr. 41270/25.08.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popești-Leordeni nr. 41272/25.08.2020, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr. 41297/26.08.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecție copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 41298/26.08.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administraţie publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relaţii cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr.41299/26.08.2020 și al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea şi păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr.41300/26.08.2020;
 • In baza:
  • a) Hotărârii Consiliului Local Popesti-Leordeni nr. 75/25.06.2020, prin care a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferenţi obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Şoseaua Berceni - în Oraşul Popesti Leordeni” şi coridorul de expropriere evidenţiat în studiul de fezabilitate;
  • b) Planului de amplasament avizat de OCPI avizat de OCPI conform procesului - verbal de recepție emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 20.07.2020 pentru lucrarea nr. 163962/15.06.2020, care constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul „Lărgire stradă Popeşti Vest-Acces Şoseaua Berceni – în Oraşul Popeşti Leordeni”;
  • c) Raportului de evaluare al terenului situat în Popesti Leordeni, în suprafaţă de 672 m.p., întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L;
 • In conformitate cu:
  • a) Dispozițiile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării or obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
  • b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
  • c) Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Şoseaua Berceni - în Orașul Popești Leordeni", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului - teren în suprafață de 672 m.p., care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „ Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”, expropriator fiind Orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L, pentru imobilul ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni ”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se aprobă suma estimată de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilul - teren în suprafață de 672 m.p., proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local în cuantum de 214.158,35 lei.
 • Art. 5. – Sumele individuale prevăzute la art. 4 urmează a fi asigurate din fondurile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni și se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Orașului Popești-Leordeni, la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 • Art. 6. – Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul local și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – După expirarea termenului legal de afișare și înștiințare a proprietarilor, se mandatează Primarul Orașului Popești-Leordeni, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilul proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, să emită dispozițiile de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de expropriere și să semneze orice acte privind intabularea dreptului de proprietate al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 8. – Primarul oraşului Popesti-Leordeni, prin Administratorul Public al oraşului Popești-Leordeni şi Serviciul Achiziţii Publice şi Investiții va duce la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 9. – Secretar General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 94 din 26.08.2020

Document semnat