Hotărâre
privind aprobarea evenimentului cultural „Cinematograf în aer liber”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură si Protecție Civilă, înregistrat sub nr.37751/05.08.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr.37752/05.08.2020, precum şi raportul de avizare al comisiei nr.2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecţie socială, protecție copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 41416/26.08.2020;
 • În conformitate cu:
  1. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  2. Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  3. Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă evenimentul cultural „Cinematograf în aer liber”, ce se va desfășura în luna septembrie 2020.
 • Art. 2. – Se aprobă regulamentul evenimentului „Cinematograf în aer liber”, conform Anexei nr. 1.
 • Art. 3. – Se aprobă bugetul estimat al evenimentului cultural „Cinematograf în aer liber”, în valoare maximă de 75.000 de lei.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 5. – Secretarul General UAt va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 93 din 26.08.2020

Document semnat