Hotărâre
privind aprobarea documentației de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr.39898/18.08.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr.39899/18.08.2020, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr.1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr.40536/20.08.2020, comisiei nr.2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, invățământ, sănătate și familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport - turism) înregistrat sub nr.40537/20.08.2020 comisiei nr.3 (juridică, administraţie publică locală cetăţeneşti, relații cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr. 40538/20.08.2020 şi al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr.40539/20.08.2020;
 • Ținând cont de:
  1. Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 101732/01.04.2020;
  2. Hotărârea Consiliului Local cu numărul 60/30.07.2016 privind aprobarea trecerii a două terenuri intravilane din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni
  3. Hotărârea Consiliului Local cu număru!75/28.06.2018 aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul „Construire Creșa numărul 1 în orașul Popești-Leordeni”;
  4. Hotărârea Consiliului Local cu numărul 24/13.03.2018 privind trecerea terenului intravilan în suprafață de 5253 mp., cu număr cadastral 2818/1, în Cvartalul 7, parcelele 90, 91, 92 și 93 din domeniul privat în domeniul public, în vederea înființării unei creșe;
 • În temeiul:
  1. art. 1) alin. (6), art. 23 și art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. art. 858 - 865, art. 866, art. 879 și art. 880 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
  3. art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c) și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentația de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni, aflate în domeniul public al UAT Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește dna Petre Alina Georgiana în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea alipirii imobilelor sus identificate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 92 din 26.08.2020

Document semnat