Hotărâre
privind respingerea proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni în oraș Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr.40131/19.08.2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr.40132/19.08.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr.1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr.40535/20.08.2020;
 • În baza prevederilor:
  1. Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  2. art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  3. OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se respinge proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Leordeni în oraș Popești-Leordeni”.
 • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competenţelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 91 din 26.08.2020

Document semnat