Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat cu nr.40308/19.08.2020, referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr.40309/19.08.2020, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr.1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.40531/20.08.2020, comisiei nr.2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă şi protecţie socială, protecție copii, tineret şi sport - turism) înregistrat sub nr.40532/20.08.2020, comisiei nr.3 (juridică, administraţie publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relaţii cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr. 40533/20.08.2020 şi al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului înconjurător, conservarea şi păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr.40534/20.08.2020;
 • În baza amendamentului propus de către consilierii locali ai oraşului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr.41415/26.08.2020;
 • Luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 7 și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificările completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 4 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, ce constă în virări de credite bugetare între capitole, articole de venituri cât și între capitole, subcapitole, articole la partea de cheltuieli, cu o influență pozitivă de +1.294.200 lei la secțiunea de funcționare și o influență negativă de -1.735.200 lei (din care -1.504.200 lei lista de investiții primărie și -231.000 lei lista de investiții școli), conform anexei nr. 1 (Buget de venituri și cheltuieli) și anexei nr. 2 Lista de investiții ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Bugetul local propriu rectificat nr. 4 al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, este în sumă totală de 182.001.700. lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (anexa 1).
  • Cheltuielile bugetului local sunt detaliate și redistribuite pe secțiuni astfel:
   • secțiunea de funcționare = 99.325.786 lei
   • secțiunea de dezvoltare = 82.675.914 lei
 • Art. 2. – Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), respectiv bugetul rectificat nr.4 al Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local (anexa 3 B ), astfel:
  • venituri totale = 3.129.650 lei,
  • cheltuieli totale, din care: = 3.129.650 lei
   • cheltuieli de funcționare = 3.051.650 lei,
   • cheltuieli de dezvoltare = 78.000.
 • Art. 3. – Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției finanțate din venituri proprii, rămâne neschimbat ca sume atât la partea de venituri cât la cea de cheltuieli.
 • Art. 4. – Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni, rectificarea nr. 4 pe anul 2020 conform următoarelor anexe:
  • Anexa 1: Bugetul local propriu inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, rectificat nr. 4.
  • Anexa 2: Lista detaliata a obiectivelor de investiții pe anul 2020, rectificată nr. 4.
  • Anexa 3A: Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E), rectificată nr. 4.
  • Anexa 3B: Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate din venituri proprii si subvenții (sursa G), rectificat nr. 4, respectiv bugetul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local.
  • Anexa 4: Sinteza bugetului general consolidat al orașului Popești-Leordeni în anul 2020, rectificată nr. 4.
  • Anexa 5: Cheltuieli de personal pe anul 2020, rectificat nr. 4.
  • Anexa 6: Buget solicitat de unitățile de învățământ, rectificat nr. 4.
 • Art. 5. – Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 6. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului orașului Popești-Leordeni tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 90 din 26.08.2020

Document semnat