Hotărâre
privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, lucrări de construcţie şi întreținere a drumurilor

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat cu numărul 36814/30.07.2020, referatul de aprobare al Primarul orașului Popești-Leordeni înregistrat cu numărul 36815/30.07.2020, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerţ, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 40526/20.08.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 40527/20.08.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administraţie publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relații cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr. 40528/20.08.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr. 40529/20.08.2020;
 • Văzând:
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 94/31.08.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 18/01.02.2019;
 • În temeiul:
  1. Art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  5. art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) și cu alin. (7) lit. c), i) și j), art. 136 alin (1), art. 196 alin. (1). Lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se respinge proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, lucrări de construcţie şi întreținere a drumurilor.
 • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 88 din 26.08.2020

Document semnat