Hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor - situaţii de urgență) pentru semestrul I 2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgenţă, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură şi Protecție Civilă înregistrat sub nr. 34847 din 20.07.2020, referatul de aprobare al Primar oraşului Popeşti-Leordeni, înregistrat sub nr.34849 din 20.07.2020, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public şi privat) înregistrat sub nr.40522/20.08.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport - turism) înregistrat sub nr.40523/20.08.2020 , comisiei nr. 3 (juridică, administraţie publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relaţii cu alte autorități publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr. 40524/20.08.2020 şi al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr. 40525/20.08.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  1. art. 13 lit. i şi art. 27 lit. e din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
  2. art. 14 lit. e şi f din O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  3. Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit. d, din Ordonanța de urgenţă nr 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru SEMESTRUL I 2020" la nivelul oraşului Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Popești Leordeni, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 87 din 26.08.2020

Document semnat